ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ 

 

Α. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROFILM

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

 1. Εισαγωγή

Η εταιρεία ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ Α.Ε. (εφεξής “Eurofilm”, “η Εταιρεία” ή “εμείς”), με έδρα στη Θέση Τσακίρη, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και ιδιωτικότητας.

Σκοπός της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας (η “Δήλωση”) είναι να ενημερώσουμε τους υποψήφιους εργαζόμενους (εφεξής “υποψήφιους” ή “εσάς”) αναφορικά με το είδος των προσωπικών τους δεδομένων που η Εταιρεία μας συλλέγει και τον τρόπο με τον οποίο τα χρησιμοποιεί. Με την έννοια “προσωπικά δεδομένα” αναφερόμαστε σε κάθε πληροφορία από την οποία ένα φυσικό πρόσωπο μπορεί, άμεσα ή έμμεσα, να ταυτοποιηθεί.

Θα θέλαμε να τονίσουμε ότι κάθε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που η Εταιρεία μας πραγματοποιεί γίνεται σε συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων (“ΓΚΠΔ”) και την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Έδρα: Θέση Τσακίρη, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα

Τηλέφωνο: 2741054900, 51900,54400,51666

Fax: 2741051901

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 115224537000

 

 1. Ποια Προσωπικά Δεδομένα Συλλέγουμε

Τα προσωπικά δεδομένα που η Eurofilm MANTZARIS AE συλλέγει από τους ίδιους τους υποψηφίους και επεξεργάζεται, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο
 • Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος/άγαμος, αριθμός τέκνων)
 • Ημερομηνία Γέννησης
 • Στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email, διεύθυνση)
 • Άλλα στοιχεία ταυτοποίησης (ΑΦΜ, ΑΜ ΙΚΑ, ΑΜΚΑ)
 • Στοιχεία εκπαίδευσης, ειδικότητα, προϋπηρεσία, γλώσσες και προσόντα
 • Βιογραφικό σημείωμα, εφόσον επιλέξετε οικειοθελώς να χορηγήσετε
 • Αντίγραφα εγγράφων που τυχόν προσκομίζετε (πτυχία, δελτίο ταυτότητας, άδεια οδήγησης, άδεια εργασίας)
 • Κάθε άλλη πληροφορία που οικειοθελώς χορηγείτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοπροσώπως σε συνεντεύξεις ή με κάθε άλλο μέσο.
 • Ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, οι οποίες συλλέγονται απευθείας από εσάς στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης, ειδικότερα δε: α) δεδομένα υγείας, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας για υγιεινή και ασφάλεια και για τη θεμελίωση δικαιωμάτων σας και απόδοση κοινωνικών παροχών σε περίπτωση πρόσληψής σας, καθώς και β) πληροφορίες που αφορούν ποινικές διώξεις, μέτρα ασφαλείας και καταδίκες, εφόσον και στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο για την αξιολόγηση της καταλληλότητάς σας για συγκεκριμένη θέση ή καθήκοντα εργασίας.

Η Eurofilm ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά σας δεδομένα και από τρίτα μέρη (ενδεικτικά, προηγούμενους εργοδότες, εκπαιδευτικούς φορείς ή/και ιδρύματα), κατόπιν σχετικής ενημέρωσής σας και εφόσον συναινείτε, στα πλαίσια επαλήθευσης πληροφοριών που θα της χορηγήσετε κατά τη διαδικασία πρόσληψης.

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας από τηνEurofilm αποκλειστικά για σκοπούς που σχετίζονται με τη διαδικασία πρόσληψης (ενδεικτικά, προκειμένου να εξετάσει η Εταιρεία την αίτησή σας για συγκεκριμένη θέση εργασίας, να επικοινωνήσει μαζί σας κατά τη διαδικασία πρόσληψης, να προγραμματίζει συνέντευξη στις εγκαταστάσεις της κλπ.).

Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο, για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

 

 1. Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στηρίζεται:

 • Στο έννομο συμφέρον της Eurofilm για ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης και ανεύρεση κατάλληλου προσωπικού βάσει των αναγκών της επιχείρησης
 • Στην ανάγκη εκπλήρωσης υποχρεώσεων και άσκησης συγκεκριμένων δικαιωμάτων της Eurofilm ή δικών σας στον τομέα του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας.

Η χορήγηση από εσάς προσωπικών σας δεδομένων είναι οικειοθελής, ωστόσο, τυχόν άρνηση χορήγησης των δεδομένων αυτών (π.χ. μη προσκόμιση απαιτούμενου πτυχίου) θα εμποδίσει την εκπλήρωση συγκεκριμένων υποχρεώσεων, οι οποίες προαναφέρθηκαν, ενδέχεται δε να έχει ως συνέπεια την αδυναμία ολοκλήρωσης της διαδικασίας πρόσληψης.

Σημειώνεται ότι όταν υποψήφιοι αποστέλλουν βιογραφικά σημειώματα ή προσωπικές πληροφορίες στη Eurofilm, χωρίς η Εταιρεία να έχει προκηρύξει κάποια ανοιχτή θέση εργασίας, οι υποψήφιοι τεκμαίρεται ότι παρέχουν τη συναίνεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου και της παρούσας Δήλωσης.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Eurofilm δεν κοινοποιεί, πωλεί ή εμπορεύεται προσωπικά δεδομένα υποψηφίων σε τρίτους. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, για τους προπεριγραφέντες σκοπούς επεξεργασίας, ενδέχεται να έχουν τα αρμόδια τμήματα της Εταιρείας, συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις και ειδικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι αυτής, επιφορτισμένοι με την αξιολόγηση της καταλληλότητας υποψηφίων για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας.

Η Εταιρεία ενδέχεται, επίσης, να κοινολογήσει προσωπικά δεδομένα υποψηφίων, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο για την προστασία νόμιμων δικαιωμάτων της ή σε συμμόρφωση με ισχύουσες νομικές ή συμβατικές διατάξεις που προβλέπουν την υποχρέωση αναφοράς σε τρίτα μέρη, κυβερνητικές ή άλλες αρχές.

 

 1. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Τα δεδομένα υποψηφίων που δεν θα προσληφθούν άμεσα από την Εταιρεία, θα καταστρέφονται με ασφάλεια μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής, εκτός εάν:

 • Απαιτείται η τήρηση των δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, βάσει εφαρμοστέου δικαίου ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή αντίκρουση νομικών αξιώσεων.
 • Έχετε δώσει εγγράφως τη συγκατάθεσή σας να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα για μελλοντικές ευκαιρίες σχετικά με εργασία, στην οποία περίπτωση τα δεδομένα σας θα διατηρηθούν από την Εταιρεία για διάστημα τριών (3) ετών. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να αιτηθείτε συντομότερο χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας, με την αποστολή σχετικού αιτήματος στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:[email protected]. Το αίτημα για ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που έλαβε χώρα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Σε περίπτωση που η Αίτησή σας καταλήξει σε πρόσληψη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποτελέσουν μέρος του αρχείου εργαζομένων της Εταιρείας και θα ισχύουν τα προβλεπόμενα στη  Δήλωση Ιδιωτικότητας Εργαζομένων της Eurofilm, αντίγραφο της οποίας εγκαίρως και προσηκόντως θα σας παραδοθεί.

 

 1. Ασφάλεια Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Eurofilm λαμβάνει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Τα πρόσωπα που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας το πράττουν βάσει της εξουσιοδότησης που τους έχει χορηγηθεί και δεσμεύονται ως προς την εμπιστευτικότητα των ενεργειών τους.  Η Εταιρεία έχει θεσπίσει διαδικασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων ασφαλείας, προκειμένου να είναι σε θέση να συμμορφώνεται με τις νόμιμες υποχρεώσεις της. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τα  προσωπικά δεδομένα είναι 100% ασφαλή. Θα θέλαμε περαιτέρω να επισημάνουμε ότι ηδιαβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω διαδικτύου ενέχει κινδύνους, ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους όταν μεταδίδονται μέσω οποιουδήποτε ηλεκτρονικού μέσου, κάθε δε διαβίβαση τέτοιου τύπου γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του αποστολέα.

 

 1. Τα Δικαιώματά Σας

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

α. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurofilm (και/ή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών αυτών δεδομένων), καθώς και πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

β. Να διορθώσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurofilm, όταν αυτά είναι τυχόν ανακριβή  ή ελλιπή.

γ. Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη Eurofilm, όταν αισθάνεστε ότι η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία ή άλλως ότι είναι παράνομη.

δ. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά δεδομένα που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας είναι ανακριβή ή ότι η επεξεργασία δεν είναι αναγκαία ή είναι παράνομη, καθώς και όταν έχετε εναντιωθεί στην επεξεργασία.

ε. Φορητότητα, το δικαίωμα δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που χορηγήσατε στη Eurofilm σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

στ. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, οι οποίοι κρίνετε ότι θα πρέπει να αποτρέψουν τη  Eurofilm από το να επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό και

ζ. Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, όταν η συγκατάθεσή σας λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας. Σημειώνεται ότι η ανάκληση αυτή δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε πριν την ανάκληση.

 

Έχετε, επίσης, δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο (www.dpa.gr® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή Καταγγελίας), όπου υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες.

 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες ή ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τη Eurofilm ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε όπως αποστείλετε σχετικό αίτημα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected].

 

 1. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας

Η Eurofilm διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο βάσει νομικών, τεχνικών ή επιχειρηματικών εξελίξεων. Οι αλλαγές θα τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους, είτε με την ανάρτησή τους στον ιστότοπο της Εταιρείας μας www.mantzaris-film.com ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο, θα εξασφαλίζεται δε η συγκατάθεση των υποκειμένων όπου αυτό απαιτείται από το ισχύον νομικό πλαίσιο.

 

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROFILM

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

 1. Εισαγωγή

Η “ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “Eurofilm” (εφεξής η  “Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς”) αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών και εν δυνάμει πελατών της, των εκπροσώπων τους, των προσώπων στους οποίους οι πελάτες της έχουν αναθέσει την υπογραφή και εκτέλεση των μεταξύ μας συμφωνιών(εφεξής από κοινού “Πελάτες”, “εσείς”, “εσάς”). Στόχος της παρούσας Δήλωσης Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Δήλωση”) είναι να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει, τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με αυτά.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία και δεδομένα μας χορηγείτε ή συλλέγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εμάς, θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “ΓΚΠΔ”) και του Νόμου 4624/2019“Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

 

 1. Βασικές έννοιες
 • “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Προσωπικά Δεδομένα”: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

 • “Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 • “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 • “Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Δήλωση, είναι η Εταιρεία μας “ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με έδρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Τσακίρη, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα, τηλ. (+30) 27410 54900, 51900, 54400, 51666, email:[email protected].

 

 1. Οι Αρχές και οι Αξίες της Eurofilm
 • Σεβόμαστε απόλυτα τους Πελάτες μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών μας αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας.
 • Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας ως απολύτως εμπιστευτικά, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την προστασία τους.
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Τηρούμε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, υποβάλλοντας σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας προηγούμενη ενημέρωση και, εφόσον απαιτείται, συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν.

 

 1. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε

Στο πλαίσιο παροχής προϊόντων ή υπηρεσιών προς τους Πελάτες μας, συμπεριλαμβανομένης της σύναψης σύμβασης αλλά και του προσυμβατικού σταδίου, η Εταιρεία μας δύναται να συλλέξει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, θέση, ιδιότητα, άλλα στοιχεία ταυτοποίησης).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ενδεικτικά, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου [σταθερό/κινητό], αριθμό φαξ).
 • Δεδομένα εμπορικού και οικονομικού περιεχομένου (ενδεικτικά, καρτέλα πελάτη, αρχείο παραγγελιών, αντίγραφα συμβάσεων, στοιχεία επιταγών, δεδομένα πληρωμών και λεπτομέρειες συναλλαγών, πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, στοιχεία πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών, δεδομένα που σχετίζονται με την πιστοληπτική σας ικανότητα ή τη συναλλακτική σας συμπεριφορά).

 

 1. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Πελατών μας συλλέγονται κυρίως:

 • Απευθείας από τους Πελάτες μας, π.χ. όταν μας χορηγείτε δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο, όταν επικοινωνείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μας (τηλεφωνικώς, μέσω email, φαξ), όταν συμπληρώνετε έντυπα της Εταιρείας μας (π.χ. για την αποστολή ενημερωτικών emails, newsletters κλπ.).
 • Από άλλες πηγές, όπως εταιρείες ελέγχου συναλλακτικής συμπεριφοράς και πιστοληπτικής ικανότητας και εν γένει διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου(ενδεικτικά,ICAPA.E., ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., EULERHERMESHELLAS κλπ.) ή δημόσιες πηγές (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, επαγγελματικούς οδηγούς κλπ.) στα οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα.
 • Αυτόματα, π.χ. όταν επιλέγετε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο www.mantzaris-film.com  ή όταν εισέρχεστε σε περιοχή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας μας όπου λειτουργεί σύστημα βιντεο-επιτήρησης (CCTV).

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των Πελατών της, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για τη διαχείριση και ανταπόκρισή μας σε αιτήματα, ερωτήματα, παράπονα των Πελατών μας, περιλαμβανομένης της αποστολής ενημερωτικού και προωθητικού υλικού για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
 • Για τη διαχείριση των εμπορικών και/ή συμβατικών μας σχέσεων, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του σταδίου που προηγείται της σύναψης μίας συμφωνίας, της αξιολόγησης των Πελατών μας και της συναλλακτικής τους συμπεριφοράς, περιλαμβανομένης της αξιολόγησης του πιστωτικού κινδύνου.
 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένης της τήρησης αρχείου Πελατών, της ολοκλήρωσης εντολών αγοράς και παράδοσης των προϊόντων μας, της διαχείρισης και παρακολούθησης των πληρωμών, της εξυπηρέτησης και εν γένει υποστήριξης των Πελατών μας σε κάθε στάδιο της μεταξύ μας συνεργασίας.
 • Για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών.
 • Για την περιφρούρηση της ασφάλειας του προσωπικού και της εταιρικής μας περιουσίας (εγκαταστάσεων, συστημάτων, υποδομών, εξοπλισμού κλπ.).
 • Για τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και τη διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών μας διαδικασιών και πολιτικών.
 • Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής.
 • Για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις νόμων, οδηγιών, κανονισμών ή εγκυκλίων.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα Πελατών της για τους προπεριγραφέντες σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

 

 1. Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα προσωπικά δεδομένα Πελατών της, στηριζόμενη, κατά περίπτωση, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είσαστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 β). Σε περίπτωση που αρνηθείτε να μας χορηγήσετε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ ημών, η Εταιρεία μας δεν θα μπορέσει να συμβληθεί μαζί σας και/ή να σας προσφέρει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που ζητήσατε.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με μία έννομη υποχρέωσή της (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1γ). Όταν χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία, η Εταιρεία μας πρέπει να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση με φορολογικές, τελωνειακές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που η Εταιρεία μας επιδιώκει(ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1στ), όπως π.χ. προκειμένου να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια των συστημάτων και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, να προασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών και να διεξάγουμε ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών μας διαδικασιών και πολιτικών.
 • Η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν δεν ισχύει μία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1α). Σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό, όπως π.χ. για να σας αποστείλουμε προωθητικό υλικό που ταιριάζει στις προτιμήσεις σας, για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας στα εταιρικά μας έντυπα ή για να αναρτήσουμε φωτογραφία από τη συμμετοχή σας σε εκδήλωση της Εταιρείας μας. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θιγεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει δεδομένα σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση, και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο:

 • Προσηκόντως διορισμένοι συνεργάτες, εξωτερικοί σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών δικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, εξυπηρέτησης πελατών, μεταφορικές εταιρείες/πρακτορεία, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, ασφάλεια χώρου και ασφάλιση, εταιρείες ελέγχου συναλλακτικής συμπεριφοράς και πιστοληπτικής ικανότητας και εν γένει διαχείρισης πιστωτικού κινδύνου)
 • Συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις στο πλαίσιο κεντροποιημένης διαχείρισης των πωλήσεών μας, καθώς και για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς·
 • Επιλεγμένα πρόσωπα και τμήματα εντός της Εταιρείας μας(π.χ. Λογιστήριο, Τιμολόγηση, IT),τα οποία επεξεργάζονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και έχουν αναλάβει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εχεμύθειας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά, για τη διεκπεραίωση πληρωμών)·
 • Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, καθώς και αρχές επιβολής του νόμου, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή κάθε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή·
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί στο μέλλον επιχειρηματική αλλαγή, όπως επανοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά από άλλη επιχείρηση κλπ., τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

 

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα τυχόν απαιτηθεί να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχαίας ή παράνομης καταστροφής τους, απώλειας, μεταβολής, άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης, χρήσης ή μη συμβατής χρήσης με τον αρχικό σκοπό συλλογής. Αυτό επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που η Εταιρεία μας έχει εφαρμόσει, περιλαμβανομένου του να ζητάμε από παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε να κάνουν χρήση κατάλληλων μέτρων για την προστασία της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για όσο χρόνο απαιτείται, βάσει του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεγεί. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας – διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συγκατάθεση,(γ) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (δ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, έλεγχοι Ρυθμιστικών Αρχών κλπ.).Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται, με την εξαίρεση δεδομένων τα οποία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ ή η ισχύουσα νομοθεσία:

 • Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών·
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων·
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη·
 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας·
 • Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο www.dpa.gr® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή καταγγελίας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

 

 1. Τροποποιήσεις στη Δήλωση Ιδιωτικότητας Πελατών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση από καιρού εις καιρόν, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω emailείτε μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο της Εταιρείας (www.mantzaris-film.com) είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.

 

 1. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία αναφορικά με την παρούσα Δήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • Ταχυδρομικώς: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Θέση Τσακίρη, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα (Υπόψη Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων)
 • Με email: [email protected].

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το ταχύτερο δυνατό.

 

Γ. ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ EUROFILM

 

Τελευταία ενημέρωση: Νοέμβριος 2020

 1. Εισαγωγή

Κατά τη διαδικασία επιλογής προμηθευτών και εξωτερικών συνεργατών της “ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” με τον διακριτικό τίτλο “Eurofilm” (εφεξής η  “Εταιρεία”, “εμείς”, “εμάς”), αλλά και στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας μας με διάφορους προμηθευτές και εξωτερικούς συνεργάτες, με τους οποίους δεν τη συνδέει εργασιακή σχέση, η Εταιρεία μας συλλέγει προσωπικά δεδομένα για τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές της, τους νόμιμους εκπροσώπους τους, τους υπαλλήλους, τους υπεργολάβους, τα πρόσωπα επικοινωνίας των προμηθευτών ή εξωτερικών συνεργατών, τυχόν εντεταλμένους εκπροσώπους, προστηθέντες και άλλα πρόσωπα με τα οποία η Εταιρεία έρχεται σε επαφή ή πρόσωπα που μπορεί να έχουν πρόσβαση και/ή να παρέχουν εργασία/υπηρεσίες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας μας κατά τη διάρκεια της συνεργασίας της με τους εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές της (εφεξής από κοινού “Προμηθευτές”, “εσείς”, “εσάς”). Εάν ανήκετε σε κάποια από τις ανωτέρω κατηγορίες υποκειμένων δεδομένων, η παρούσα Δήλωση Ιδιωτικότητας (εφεξής η “Δήλωση”) σας αφορά, στόχος της δε είναι να σας ενημερώσουμε για τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει, τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργάζεται και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με αυτά.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία και δεδομένα μας χορηγείτε ή συλλέγονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από εμάς, θα χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία μας σε συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, περιλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής “ΓΚΠΔ”) και του Νόμου 4624/2019“Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”.

 

 1. Βασικές έννοιες
 • “Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα” ή “Προσωπικά Δεδομένα”: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο (“υποκείμενο των δεδομένων”). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, αριθμό ταυτότητας, δεδομένα θέσης, επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

 

 • “Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλης μορφής διάθεση, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.

 

 • “Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

 • “Εκτελών την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων”: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

 

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Υπεύθυνη επεξεργασίας για όλες τις δραστηριότητες επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που εκτελούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Δήλωση, είναι η Εταιρεία μας “ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με έδρα στο Ζευγολατιό Κορινθίας, Θέση Τσακίρη, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα, τηλ. (+30) 27410 54900, 51900, 54400, 51666, email:  [email protected].

 

 1. Οι Αρχές και οι Αξίες της Eurofilm
 • Σεβόμαστε απόλυτα τους Προμηθευτές μας και η προστασία των προσωπικών δεδομένων των Προμηθευτών μας αποτελεί προτεραιότητα για την Εταιρεία μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Προμηθευτών μας.
 • Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των Προμηθευτών μας ως απολύτως εμπιστευτικά, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαίο τεχνικό και οργανωτικό μέτρο για την προστασία τους.
 • Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, ενώ δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.
 • Τηρούμε την αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων, υποβάλλοντας σε επεξεργασία μόνο τα δεδομένα αυτά που είναι απολύτως αναγκαία για τον σκοπό για τον οποίο έχουν συλλεγεί.
 • Δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας προηγούμενη ενημέρωση και, εφόσον απαιτείται, συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το ισχύον δίκαιο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Τηρούμε την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτήν.

 

 1. Είδος Προσωπικών Δεδομένων που Συλλέγουμε

Κατά τη διαδικασία επιλογής Προμηθευτών, αλλά και στο πλαίσιο της συνεργασίας της Εταιρείας μας με Προμηθευτές, όπως η έννοια ορίζεται ανωτέρω, η Εταιρεία μας ενδέχεται, ανάλογα με τις περιστάσεις και τις ισχύουσες κάθε φορά νομικές διατάξεις, να συλλέγει τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (ενδεικτικά, ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, άλλα στοιχεία ταυτοποίησης).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (ενδεικτικά, ταχυδρομική και ηλεκτρονική διεύθυνση, αριθμούς τηλεφώνου [σταθερό/κινητό],αριθμό φαξ).
 • Στοιχεία εκπαίδευσης και εργασιακή εμπειρία.
 • Θέση (ενδεικτικά, περιγραφή τρέχουσας θέσης, τίτλος εργασίας, στοιχεία εργοδότη σας εφόσον παρέχετε υπηρεσίες για λογαριασμό συνεργάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας, ιστορικό συνεργασίας, ημερομηνία έναρξης και λήξης, χρόνος υπηρεσίας).
 • Πληροφορίες αναφορικά με τις ώρες παρουσίας σας στην Εταιρεία, εφόσον παρέχετε υπηρεσίες ή εκτελείτε εργασίες στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας για λογαριασμό συνεργάτη ή προμηθευτή της Εταιρείας, καθώς και στοιχεία ταυτοποίησης που τυχόν συλλέγονται κατά την είσοδό σας στις εγκαταστάσεις μας.
 • Δεδομένα αμοιβής (ενδεικτικά, αντίγραφα συμβάσεων, δεδομένα πληρωμών και λεπτομέρειες συναλλαγών, πληροφορίες τραπεζικών λογαριασμών, λεπτομέρειες αναφορικά με τη συμβατική σας σχέση ή τη συνεργασία σας με την Εταιρεία και τις αμοιβές σας).

 

Κάποια από τα ανωτέρω δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων απέναντί σας, ενώ άλλα απαιτούνται για την ομαλή λειτουργία της συμβατικής μας σχέσης ή την εν γένει συνεργασία μας. Ανάλογα με το είδος των προσωπικών δεδομένων και τη βάση στην οποία στηριζόμαστε για την επεξεργασία τους, σε περίπτωση που αρνηθείτε να παρέχετε τα δεδομένα αυτά, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις και/ή να εξυπηρετήσουμε την ομαλή λειτουργία της συνεργασίας μας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να μην καθίσταται δυνατή η συνέχιση της συνεργασίας.

 

 1. Πηγές Συλλογής Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα των Προμηθευτών μας συλλέγονται κυρίως:

 • Απευθείας από εσάς, π.χ. όταν μας χορηγείτε δεδομένα προκειμένου να εκπληρώσουμε τις συμβατικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας, συμπεριλαμβανομένης της χορήγησης δεδομένων κατά το προσυμβατικό στάδιο, όταν επικοινωνείτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο μαζί μας (τηλεφωνικώς, μέσω email, φαξ), όταν συμπληρώνετε έντυπα της Εταιρείας μας ή μας αποστέλλετε οιαδήποτε έγγραφα, όταν ανταλλάσσουμε επαγγελματικές κάρτες.
 • Από άλλες πηγές, π.χ. από τρίτους με τους οποίους έχετε συνεργαστεί κατά το παρελθόν και σας συνέστησαν στην Εταιρεία, από δημόσια προσβάσιμες πηγές στις οποίες υπάρχουν καταχωρίσεις αναφορικά με την επαγγελματική σας δραστηριότητα (ΦΕΚ, ΓΕΜΗ, επαγγελματικούς οδηγούς κλπ.).
 • Αυτόματα, π.χ. όταν επιλέγετε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό μας τόπο www.mantzaris-film.com ή όταν εισέρχεστε σε περιοχή εντός των εγκαταστάσεων της Εταιρείας μας όπου λειτουργεί σύστημα βιντεο-επιτήρησης (CCTV).

 

 1. Σκοποί Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται τα ανωτέρω αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα των Προμηθευτών της, για έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους σκοπούς:

 • Για την εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και την ομαλή λειτουργία της μεταξύ μας συνεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης του σταδίου που προηγείται της σύναψης μίας συμφωνίας και της αξιολόγησης των Προμηθευτών.
 • Για φορολογική χρήση, για λόγους τιμολόγησης και απόδειξης της παροχής των υπηρεσιών.
 • Για την περιφρούρηση της ασφάλειας του προσωπικού και της εταιρικής μας περιουσίας (εγκαταστάσεων, συστημάτων, υποδομών, εξοπλισμού κλπ.).
 • Για τη διεξαγωγή εσωτερικών ελέγχων και τη διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών μας διαδικασιών και πολιτικών.
 • Για την προάσπιση των δικαιωμάτων και εννόμων συμφερόντων της Εταιρείας μας ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου και Αρχής.
 • Για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις, διατάξεις νόμων, οδηγιών, κανονισμών ή εγκυκλίων.

 

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα Προμηθευτών της για τους προπεριγραφέντες σκοπούς και μόνο στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα που η Εταιρεία μας συλλέγει είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται ενόψει των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας.

 

 1. Νομική Βάση Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων

H Εταιρεία μας επεξεργάζεται νόμιμα προσωπικά δεδομένα Προμηθευτών της, στηριζόμενη, κατά περίπτωση, σε μία τουλάχιστον από τις ακόλουθες νομικές βάσεις επεξεργασίας:

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας είσαστε συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ’ αίτησή σας πριν από τη σύναψη σύμβασης (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά. 1 β).
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση της Εταιρείας μας με μία έννομη υποχρέωσή της (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1γ). Όταν χορηγείτε προσωπικά σας δεδομένα στην Εταιρεία, η Εταιρεία μας πρέπει να τα επεξεργάζεται σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σε συμμόρφωση με φορολογικές ή άλλες νομικές υποχρεώσεις.
 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων που η Εταιρεία μας επιδιώκει(ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1στ), όπως π.χ. προκειμένου να προστατεύουμε και να υπερασπιζόμαστε την ασφάλεια των συστημάτων και της ιδιοκτησίας της Εταιρείας, να προασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών, να διεξάγουμε ελέγχους για τη διασφάλιση της τήρησης των εταιρικών μας διαδικασιών και πολιτικών, να βελτιώνουμε την ποιότητα των συνεργασιών της Εταιρείας μας και των παρεχόμενων σε αυτήν υπηρεσιών, καθώς και να διατηρούμε απρόσκοπτη και αποτελεσματική επικοινωνία με τους Προμηθευτές μας.
 • Η επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, όταν δεν ισχύει μία από τις προαναφερθείσες νομικές βάσεις επεξεργασίας (ΓΚΠΔ άρθρο 6, παρά 1α). Σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ενδέχεται να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, προκειμένου να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για συγκεκριμένο σκοπό, όπως π.χ. για να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε τρίτους που μπορεί να ενδιαφέρονται για τις παρεχόμενες από εσάς υπηρεσίες, για να δημοσιεύσουμε τα στοιχεία σας στα εταιρικά μας έντυπα ή για να αναρτήσουμε φωτογραφία από τη συμμετοχή σας σε εκδήλωση της Εταιρείας μας. Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, χωρίς να θιγεί τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της.

 

 1. Αποδέκτες Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας δεν πωλεί, ανταλλάσσει, ενοικιάζει δεδομένα σε τρίτα, φυσικά ή νομικά, πρόσωπα. Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να έχουν, κατά περίπτωση, και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο:

 • Προσηκόντως διορισμένοι συνεργάτες, εξωτερικοί σύμβουλοι, πάροχοι υπηρεσιών προς την Εταιρεία μας (π.χ. πάροχοι υπηρεσιών δικτύου, υποστήριξης συστημάτων ΙΤ, μεταφορικές εταιρείες/πρακτορεία, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, ελεγκτές, ασφάλεια χώρου και ασφάλιση)·
 • Συνδεδεμένες με την Εταιρεία μας επιχειρήσεις στο πλαίσιο κεντροποιημένης διαχείρισης των προμηθειών, καθώς και για εσωτερικούς διοικητικούς σκοπούς·
 • Επιλεγμένα πρόσωπα και τμήματα εντός της Εταιρείας μας(π.χ. Λογιστήριο, Τιμολόγηση, IT),τα οποία επεξεργάζονται τα απολύτως απαραίτητα προσωπικά δεδομένα και έχουν αναλάβει υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας ή υπόκεινται σε κατάλληλη νομική υποχρέωση εχεμύθειας
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ενδεικτικά, για τη διεκπεραίωση πληρωμών)·
 • Φορολογικές, ελεγκτικές και άλλες δημόσιες αρχές, φορείς, υπηρεσίες, καθώς και αρχές επιβολής του νόμου, εφόσον αυτό απαιτείται σε συμμόρφωση με το εφαρμοστέο δίκαιο ή κάθε άλλη νόμιμη εκτελεστή πράξη ή εντολή·
 • Σε περίπτωση που η Εταιρεία υποστεί στο μέλλον επιχειρηματική αλλαγή, όπως επανοργάνωση, συγχώνευση, εξαγορά από άλλη επιχείρηση κλπ., τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να μεταβιβαστούν. Στην περίπτωση αυτή, η Εταιρεία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια να σας ενημερώσει, δίνοντάς σας ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

 

 1. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός Ε.Ε.

Θα θέλαμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι, στις περιορισμένες και αναγκαίες περιστάσεις που προσωπικά σας δεδομένα τυχόν απαιτηθεί να διαβιβαστούν εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης/Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, η Εταιρεία θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο και θα παρέχει κάθε διαθέσιμη εγγύηση, προκειμένου να διασφαλίσει το απόρρητο και την ασφάλεια των δεδομένων σας. Μπορείτε να λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις εγγυήσεις αυτές, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

 

 1. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει να αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος τυχαίας ή παράνομης καταστροφής τους, απώλειας, μεταβολής, άνευ αδείας κοινολόγησης ή πρόσβασης, χρήσης ή μη συμβατής χρήσης με τον αρχικό σκοπό συλλογής. Αυτό επιτυγχάνεται με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας που η Εταιρεία μας έχει εφαρμόσει, περιλαμβανομένου του να ζητάμε από παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε να κάνουν χρήση κατάλληλων μέτρων για την προστασία της εμπιστευτικότητας και ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

 1. Χρόνος Τήρησης Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα αυστηρά για όσο χρόνο απαιτείται, βάσει του σκοπού για τον οποίο είχαν συλλεγεί. Τα κριτήρια που διέπουν τον καθορισμό του χρόνου τήρησης των δεδομένων περιλαμβάνουν τα εξής: (α) όσο διαρκεί η μεταξύ μας σχέση, (β) εφόσον η επεξεργασία στηρίζεται στη συναίνεσή σας, από τη στιγμή που τη χορηγείτε μέχρι τη στιγμή ανάκλησης αυτής, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω διατήρηση για την προστασία των συμφερόντων της Εταιρείας – διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που στηρίχθηκε στην εν λόγω συγκατάθεση,(γ) όσο απαιτείται προκειμένου να βρίσκεται η Εταιρεία σε συμμόρφωση με νόμιμη υποχρέωση που την βαρύνει, (δ) όσο κρίνεται σκόπιμο ενόψει της νομικής θέσης στην οποία βρισκόμαστε (όπως υπεράσπιση δικαιωμάτων ενώπιον Δικαστηρίων, έλεγχοι Ρυθμιστικών Αρχών κλπ.).Μετά την πάροδο του χρονικού αυτού διαστήματος, τα δεδομένα διαγράφονται ή ανωνυμοποιούνται, με την εξαίρεση δεδομένων τα οποία σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο απαιτείται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

 

 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως υποκείμενο των προσωπικών σας δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, με την επιφύλαξη υπαγωγής σε κάποιες από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ο ΓΚΠΔ ή η ισχύουσα νομοθεσία:

 • Να ζητήσετε επιβεβαίωση για το εάν τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία από την Εταιρεία και, εάν συμβαίνει αυτό, να αποκτήσετε πρόσβαση, καθώς και να λάβετε αντίγραφο αυτών·
 • Να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων, την επικαιροποίηση των δεδομένων σας και/ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων·
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εάν αυτά δεν είναι απαραίτητα ή κρίνετε ότι υποβλήθηκαν σε παράνομη επεξεργασία·
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, όταν αισθάνεστε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή η επεξεργασία δεν είναι απαραίτητη ή είναι παράνομη·
 • Να ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των δεδομένων σας, όταν αυτή λειτουργεί ως νομική βάση επεξεργασίας·
 • Να ζητήσετε, υπό όρους, τη φορητότητα των δεδομένων σας, δηλαδή να λάβετε αντίγραφο των δεδομένων σας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και να ζητήσετε τη διαβίβαση αυτών σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας·
 • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων·
 • Να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Για την αρμοδιότητα της Αρχής και τον τρόπο υποβολής καταγγελίας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον διαδικτυακό της τόπο www.dpa.gr® Τα δικαιώματά μου ® Υποβολή καταγγελίας, όπου θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες.

 

 1. Υποχρεώσεις Προμηθευτών και Εξωτερικών Συνεργατών

Παρακαλούμε να τηρείτε τα προσωπικά σας δεδομένα επικαιροποιημένα και να μας ενημερώνετε για τυχόν σημαντικές αλλαγές στα δεδομένα αυτά. Συμφωνείτε να τηρείτε το εφαρμοστέο δίκαιο και τις πολιτικές, τα πρότυπα και τις διαδικασίες της Εταιρείας που τίθενται υπόψιν σας, όταν επεξεργάζεστε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα στα οποία έχετε πρόσβαση στα πλαίσια της σχέσης σας με την Εταιρεία ή όταν κάνετε χρήση των συστημάτων της. Ειδικότερα, δεν θα αποκτάτε πρόσβαση ούτε θα χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα για οποιονδήποτε σκοπό πέραν αυτού που σχετίζεται με και στον βαθμό που είναι απαραίτητο για τις υπηρεσίες που παρέχετε στην Εταιρεία και θα διατηρείτε αυτά εμπιστευτικά. Κατανοείτε ότι οι υποχρεώσεις αυτές συνεχίζουν να υπάρχουν και μετά τη λύση ή λήξη της συνεργασίας σας με την Εταιρεία.

 

 1. Τροποποιήσεις στη Δήλωση Ιδιωτικότητας Προμηθευτών και Εξωτερικών Συνεργατών

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την παρούσα Δήλωση από καιρού εις καιρόν, ενώ θα υπάρχει σαφής ένδειξη με την ημερομηνία της τελευταίας ενημέρωσης. Οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την κοινοποίησή τους σε εσάς, είτε μέσω emailείτε μέσω ανάρτησης στον ιστότοπο της Εταιρείας(www.eurofilm.gr) είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο η Εταιρεία κρίνει πρόσφορο.

 

 1. Επικοινωνία

Σε περίπτωση που έχετε οποιοδήποτε αίτημα ή απορία αναφορικά με την παρούσα Δήλωση, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας:

 • Ταχυδρομικώς: ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Θέση Τσακίρη, Ζευγολατιό Κορινθίας, Τ.Κ. 200 01, Ελλάδα (Υπόψιν Υπευθύνου Προσωπικών Δεδομένων)
 • Με email: [email protected].

Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε στο αίτημά σας το ταχύτερο δυνατό.